Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенцийн 30 жил
Илүү дээр маргаашийг хамтдаа бүтээе!
×
 • Бид юу хийдэг вэ
 • Сайхан түүхүүд
 • Мэдээ мэдээлэл
 • Бидний тухай
 • Ажлын байр
 • Грантын төсөл

  ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ САНХҮҮЖИЛТТЭЙ “ЗАВХАН АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ, ӨСӨЛТӨНД ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ОРУУЛАХ ХУВЬ НЭМРИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ НЬ” ТӨСӨЛ

  Уг төслийг бид Дэлхийн Зөн Францын салбараараа дамжуулан Европын холбооноос санхүүжилт авч Завхан аймгийн ЗДТГ, Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны Завхан аймаг дахь салбар зөвлөл, бусад ИНБ-ууд хамтран 2018 оноос эхлэн 4 жилийн хугацаатай тус аймгийн 12 суманд хэрэгжүүлэхээр болсон.
  Төсөл Завхан аймгийн ИНБ-уудыг чадавхжуулж, орон нутгийн хөгжилд оруулах иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, орон нутгийн удирдлагууд болон бусад байгууллагуудтай хамтран эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих зорилготой.

  Өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд хийсэн ажлууд:

  - ИНБ-уудын сүлжээг бий болгож сүлжээний Зохицуулах зөвлөлийг 7 ИНБ-ын төлөөлөлтэй байгуулсан
  - Нийт 13 удаагийн сургалтаар 20 гаруй ИНБ-ын 400 гаруй хүнийг хувь хүний хөгжил, манлайлал, санхүүгийн менежмент, байгууллагын алсын хараа, стратеги хэрхэн боловсруулах, төсөл хэрхэн бичих зэрэг сургалтуудад хамруулсан
  - Өмнө нь эрүүл мэнд, боловсрол зэрэг тогтсон стандарттай салбарт хэрэгжүүлж ирсэн "Иргэдийн дуу хоолой ба түүний үр нөлөө" аргачлалыг энэ төслийн хүрээнд "эдийн засаг" гэсэн стандарт тогтоох боломжгүй том салбарт анх удаа хэрэгжүүлж байна
  - Сургалтад хамрагдсан ИНБ-уудын зарим нь өөрсдөө бие даан төсөл бичиж Нээлттэй Нийгэм Форум, Азийн Сан болон бусад ОУБ-уудад санал болгон жижиг төслүүдийг авч амжилттай хэрэгжүүлсэн.


  ЕВРОПЫН ХОЛБОО БА ШВЕЙЦАРЫН ХӨГЖЛИЙН АГЕНТЛАГИЙН САНХҮҮЖИЛТТЭЙ “ХҮҮХДИЙН ЭСРЭГ БЭЛГИЙН ХҮЧИРХИЙЛЛИЙГ ЗОГСООЁ” ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ ТӨСӨЛ

   Монгол Улсад хүүхдийн эсрэг үйлдэгдэж буй бэлгийн хүчирхийллийн тоо жил ирэх тусам нэмэгдсээр байна. Иймээс хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийллийг урт хугацаанд тогтвортой бууруулах, тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх, нийгэмд эерэг өөрчлөлтийг түгээн дэлгэрүүлэх, хүүхдэд ээлтэй орчинг сайжруулах нэн тэргүүний хэрэгцээ шаардлага бий болоод байна.

  “Хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийллийг зогсооё” иргэний нийгмийн байгууллагуудыг чадавхжуулах төслийг 2020-2021 оны хооронд хоёр жилийн хугацаатайгаар Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүрэг болон Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар суманд Дэлхийн Зөн олон улсын байгууллагын Монгол дахь салбар “Хөөрхөн Зүрх” ТББ-тай хамтран хэрэгжүүлж байна. 

  Уг төслийн зорилго нь Монголд хүүхэд хамгааллын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй  иргэний нийгмийн байгууллагуудын ур чадвар, уялдаа холбоог сайжруулах замаар хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, түүнээс хамгаалах арга хэмжээг бэхжүүлэх юм.

  Төслийн дэд зорилтын хүрээнд:

  1.Хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийллийг зогсооход иргэний нийгмийн байгууллагуудын сүлжээг бий болгон чадавхжуулж тэдний дуу хоолой, нөлөөллийг нэмэгдүүлнэ.

   2.Иргэний нийгмийн байгууллагууд нь хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах үйлчилгээг сайжруулахад орон нутгийн иргэд болон үүрэг хүлээгчидтэй хамтран ажиллана.

  Төсөл хэрэгжсэнээр:

  1.Иргэний нийгмийн байгууллагуудын чадавх, харилцаа холбоо, нөлөөллийг сайжруулах замаар тэдний зүгээс хүүхдийн эсрэг  бэлгийн хүчирхийлэлд үзүүлэх хариу үйлчилгээг сайжруулах, нийгэмд эерэг нөлөөллийг бий болгох;

  2.Эцэг эх, асран хамгаалагч, сургууль, эцэг эхийн зөвлөл болон олон нийтийн оролцоо, хандлага идэвхийг нэмэгдүүлэх, аюулгүй орчинг улам сайжруулах, эерэг өөрчлөлтийг авчрах;

  3.Энэ төрлийн хүчирхийллийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах хариу үйлчилгээг сайжруулах тэргүүн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх зэрэг үр дүнгүүд хүлээгдэж буй юм.

  УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫН ҮЕРИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ

  НҮБ-ын Хүн амын нутагшил суурьшлын хөтөлбөр (НҮБ-ын Хабитат) нь 2006 оноос хойш Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг иргэдийн оролцоотойгоор амьдрахад таатай суурьшлын бүс болгож хөгжүүлэх стратеги боловсруулах, тэрхүү стратегийн хэрэгжилтийг хангахад Улаанбаатар хотын захиргаанд техникийн туслалцаа үзүүлэх чиглэлээр төслүүд хэрэгжүүлж ирсэн юм. НҮБ-ын Хабитатын  багаас гэр хорооллын нөхцөлийг оршин суугчдын оролцоотойгоор сайжруулан хөгжүүлэх арга туршлага дээрээ үндэслэн “Улаанбаатар хотын гэр хорооллын үерээс хамгаалах болон уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох чадавхийг бэхжүүлэх” төслийг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба,  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам болон Сонгинохайрхан, Баянзүрх, Сүхбаатар дүүргүүдийн Засаг даргын тамгын газрууд болон үерийн аюултай бүсэд орших 10 хорооны захиргаа, иргэдийн оролцоотойгоор Дэлхийн зөн Монгол ОУБ хамтран хэрэгжүүлж байна.

  Төслийн зорилго

  Төслийн гол зорилго нь Улаанбаатар хотын хамгийн өндөр эрсдэл бүхий гэр хорооллын 10 хорооны уур  амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, ялангуяа үерийн аюулыг тэсвэрлэх чадавхийг оршин суугчдын оролцоотойгоор үерийн хамгаалалт болон суурь үйлчилгээг сайжруулах замаар бэхжүүлэхэд оршино..

  Төслийн зорилтууд

       1. Уур амьсгалын өөрчлөлт, үерийн аюул, эрсдэл, эмзэг байдлын талаар судалгаа, анализ хийх, мэдлэг, мэдээллийг             сайжруулах, үерийн эрсдэлийг багасгах газар ашиглалтын төлөвлөгөө боловсруулах;

       2.Гэр хорооллын үерийн аюул, гамшгийг тэсвэрлэх чадавхийг дүүрэг, хороо, хэсгийн түвшинд дээшлүүлэх үйл                         ажиллагаа        явуулах, оршин суугчдын түвшинд оролцоонд суурилсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах;

       3.Сонгосон гэр хороололд үерээс хамгаалах байгууламж барих, үерийн аюулыг тэсвэрлэх чадавхийг нэмэгдүүлэх;

       4. Үерийн эрсдэлийг багасгах талаар сурсан сургамж, сайн туршлагыг тэмдэглэн үлдээх,  дэлгэрүүлэн түгээх

  Хэрэгжих талбар: Сонгинохайрхан дүүргийн 7, 24, 25, 40, 41, 42; Сүхбаатар дүүргийн 12, 13, 16; Баянзүрх дүүргийн 9 дүгээр хороод

  Иргэдийн оролцоог хангах талаар хийгдэж буй үйл ажиллагаа

  Анхдагч бүлэг: 10-20 гишүүнтэй амьдрах орчноо сайжруулах, эрүүл, цэвэр байлгах болон хуримтлалын үйл ажиллагаа эрхлэхийг хүссэн бүлэг оршин суугчид

  Оршин суугчдын зөвлөл: Анхдагч бүлгүүдийн удирдагчид эсвэл төлөөлөгчид тухайн хэсэг газрын хувьд  хэд хэдэн анхдагч бүлгүүдийг нэгтгэсэн Оршин суугчдын зөвлөл байгуулж байна.

  2019 оны байдлаар нийт 406 өрхийг хамарсан 36 анхдагч бүлэг байгуулагдан ажиллаж байна.

  Сургалт уулзалтууд:

  • Нийслэл болон 3 дүүргийн хэмжээнд төслийн танилцуулга семинар
  • Хороодын түвшинд төслийн танилцуулга уулзалт семинар
  • Анхдагч бүлэг байгуулах уулзалт
  • Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах “Бэлэн бай” сургагч багш бэлтгэх сургалт
  • Дэлхийн хотуудын өдөрт зориулсан “Хоггүй, цэвэрхэн Монгол” аяны хүрээнд “Хог хаягдлыг баялаг болгох шинэ санаа, шинэ технологи” болгох сэдэвт семинар
  • Төслийн талбар, анхдагч бүлгүүдийн хооронд сурсан сургамж, туршлага солилцох уулзалт


  Төсөл хэрэгжих хугацаа: 2019-2021 (3 жил)

  Гамшигт тэсвэртэй хотууд төсөл

  Дэлхийн зөн Монгол ОУБ нь 2016-2018 онд АНУ-ын ОУХА-ын Гадаад орнуудын гамшигт тусламж үзүүлэх газрын санхүүжилтээр “Гамшигт тэсвэртэй Улаанбаатар” төслийг Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн 9 хороо болон 4 байгууллагын түвшинд амжилттай хэрэгжүүлсэний үндсэн дээр “Гамшигт тэсврэтэй хотууд” төслийг залгамж болгон хэрэгжүүлэхээр болсон.

  Төсөл нь  НҮБ-ын Гамшгийг Бууруулах Олон Улсын Стратегийн байгууллагаас санаачилсан “Making Cities Resilient” буюу “Гамшигт тэсвэртэй хотыг бий болгох нь” хөдөлгөөнийг Монгол улсад түгээн дэлгэрүүлэх, хот, суурин газрын гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, даван туулах чадавхыг бэхжүүлэх, орон нутгийн түвшиний гамшгийн менежментийг сайжруулах зорилгоор хэрэгжиж, Монгол улсын гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилт, Олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөрт хувь нэмрээ оруулна.

  Төслийн зорилго:

  Орон нутгийн түвшинд гамшгийн менежментийг сайжруулж, хот, суурийн газрын гамшгийн эрсдэлийг даван туулах чадавхыг бэхжүүлэх.

  Төслийн зорилтууд

  1. 1. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлаа хангах болон гамшгийн менежментийн талаарх мэдлэг, ойлголтыг сайжруулна.
  2. 2. Байгууллагууд болон өрхүүдийн гамшгийн үеийн бэлэн байдлын чадавхыг нэмэгдүүлнэ
  3. 3. Хот суурин газрын гамшгийн эрсдэлийн менежментийн хүрээнд бодлого, төлөвлөлт, стратегийг сайжруулах

  Орон нутгийн түвшинд гамшгийн менежмент, бэлэн байдлыг сайжруулах чиглэлээр хийгдэх ажлууд:

  • Олон нийтийн оролцоотой гамшгийн менежментийн чадавхийг олон нийтэд сурталчлах
  • Олон нийтийг хамарсан гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах замаар өрхийн түвшинд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлаа хангахад чиглэгдсэн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх.
  • Төслийн зорилтот хороод болон багуудын чадавхыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ
  • Орон нутгийн сургагч багшаар дамжуулан өрхийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах мэдлэг, чадварыг сайжруулах
  • Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад чиглэгдсэн бодлого, төлөвлөлтийг эрсдэлийн үнэлгээ ба судалгаанд суурилан боловсруулан, авч хэрэгжүүлэх.
  •  Төслийн зорилтот орон нутгуудад голлон тохиолддог аюулт үзэгдлүүдийг тодорхойлох, олон нийтийн оролцоотойгоор тухайн орон нутгийн нөөц бололцоо, чадавхид суурилсан эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх чадавхыг бэхжүүлэх

  Хэрэгжих газар: Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн 9 хороо (БХД 1-р хороо, БЗД  27-р хороо, БГД 9-р хороо, Багануур 3-р хороо, НД 3-р хороо, ЧД 18-р хороо, СБД 18-р хороо, СБД СХД 21-р хороо, ХД 13-р хороо)

  Орхон аймгийн 4 байгууллага:

  • Орхон аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар
  • Орхон аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газар
  • Орхон аймгийн Эрүүл мэндийн газар
  • Орхон аймгийн Онцгой байдлын газар

  Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын 6 баг (Эрдэнэ, Уртын гол, Яргуйт, Даваат, Говил, Цагаан чулуут)

  Төсөл хэрэгжих хугацаа: 2018 -2020 он (2 жил)

  НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн санхүүжилттэй “Завхан аймгийн сургууль, дотуур байранд уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй, эрчим хүчний хэмнэлттэй,  ус хангамж, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн байгууламжийн загвар гаргаж байгуулах” төсөл

  Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Тогтвортой хөгжлийн зорилт-6 нь хүн бүрийг баталгаат ундны ус, ариун цэврийн  байгууламжийн тогтвортой менежментээр хангахад чиглэдэг. Гэвч Монгол Улсад гэр хорооллын айл өрхийн 97.3 хувь нь нүхэн жорлон ашиглаж, хөдөөгийн сургууль, дотуур байрны 80 хувь нь ариун цэврийн   байгууламжгүй, сумын эрүүл мэндийн төвүүдийн 70.5 хувь нь нүхэн жорлонтой бөгөөд ердөө 14.1 хувь нь төвлөрсөн цэвэр ус хангамжинд холбогдсон байдаг. Нүхэн жорлон нь халдварт өвчин, томуугийн халууралт, цусан суулга, гепатит А  зэрэг халдварт өвчний тархалтыг нэмэгдүүлдэг. Түүнчлэн суулгалт өвчин нь манай улсад тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 6 хувийг эзэлж байна. НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн санхүүжилтээр  Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ нь 2019 оны 12-р сараас эхлэн “WASH” төслийг Завхан аймгийн 3 сумдад хэрэгжүүлж байна.

  Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ нь Мобиком корпорацитай хамтран хөдөө орон нутгийн сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд зориулан ариун цэвэр, эрүүл ахуйн байгууламжаар хангах зорилготой “WASH” төслийг сүүлийн 5 жилд тасралтгүй хэрэгжүүлж байгаа билээ. Төслийн хүрээнд нийт 17 аймгийн 88 сумын 58,000 гаруй хүүхдэд хүрч төр, хувийн хэвшил, олон улсын байгууллагын хамтарсан амжилттай жишиг болж байна.

  Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн:

  1. 1. Завхан аймгийн 3 суманд уур амьсгалд тэсвэртэй, эрчим хүчний хэмнэлт бүхий шинэлэг цэвэрлэх байгууламжийн 3 төрлийн дизайн гаргах;
  2. 2. Сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны 350 орчим хүүхэд сайжруулсан WASH байгууламжийг ашиглах боломж бүрдэх;
  3. 3. Зорилтот 1 суманд сайжруулсан, шинэлэг, ухаалаг систем бүхий усны худаг гаргах;
  4. 4. Зорилтот 1 суманд шинэлэг, нийтийн халуун усны газар байгуулах;

  Төслийн зорилтууд:

  1-р зорилт: Хүүхдүүд (үүнд охид болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд багтсан болно) өөрсдийн орон нутагт уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй WASH байгууламжаар хангагдах;

  2-р зорилт: Хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлж удирдах, баримтжуулах;

  Хамрах хүрээ: Завхан аймгийн 3 сумд (3 байгууламж)

  Хэрэгжүүлэх хугацаа: 2019 оны 12-р сараас 2020 оны 11-р сар хүртэл

  Лоринет сангийн санхүүжилттэй COVID-19 халдварын үеийн хүмүүнлэгийн тусламжийн төсөл

  Үндэслэл

  2020 оны 01-р сарын 3 дахь долоо хоногт COVID-19-ийн тохиолдол огцом нэмэгдэж эхлэхэд Монгол Улсын Засгийн газар БНХАУ-тай хиллэдэг бүх хилийн нэвтрэх цэгүүдийг 2020 оны 1-р сарын 27-нд хаах шийдвэр гаргасан. 2020 он 1-р сарын сүүлчээр МУ-ын бүх хилийг хааж, хатуу хязгаарлалтын арга хэмжээ авагдсан юм. Энэ үед сургуулийн үйл ажиллагааг зогсоох, үе тэнгийнхний дэмжлэг, орлогоо алдах, олон нийтийн арга хэмжээг түр зогсооход зэргээс хамааран сөрөг нөлөө аль хэдийн нэмэгджээ. Тийм учир зорилтот бүлгийн хүүхдүүдэд хорио цээрийн дэглэмтэй байх хугацаанд үзүүлэх тусламжийн санхүүжилтийг хурдан гаргах нь нэн чухал юм.

  Нөлөөлөлд өртсөн, хамгийн эмзэг бүлгийн хүүхдүүд, тэдний гэр бүлийн хэрэгцээ: Улаанбаатар хотын гэр хорооллын хамгийн эмзэг бүлгийн хүүхдүүд болон тэдний асран хамгаалагчдад зориулсан эрүүл мэнд, хүнс тэжээлийн  дэмжлэг тусламж, нэмэлт тэжээл, амин дэм, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ гэх мэт үндсэн хэрэгцээт хангамж шаардлагатай байдал үүссэн юм.

  Хүүхэд ба тэдний гэр бүлд үзүүлэх нийгэм, эдийн засгийн нөлөөлөл: COVID-19 халдварын нийгэм-эдийн засгийн сөрөг үр нөлөө Монголын эмзэг бүлгийн хүүхдүүдэд хамгийн хүндээр тусч байна. Ихэнх нь ядуу амьдарч байгаа бөгөөд COVID-19-ийн хариу арга хэмжээний сөрөг үр дагавар нь тэднийг улам хүнд байдалд оруулах эрсдэлтэй юм.

  1. Зорилтот орон нутаг ба үр шим хүртэгчид:

  COVID-19 хүмүүнлэгийн яаралтай тусламжийн хариу арга хэмжээг төсөл хэрэгжиж буй Багахангай, Баянгол, Баянзүрх, Сүхбаатар зэрэг ядуусын хороолол болон Улаанбаатар хотын алслагдсан дүүргүүдэд чиглэж ажиллах юм. Төсөл нь давхардсан тоог багасгах, хамгийн их хэрэгцээтэй байгаа хүмүүст илүү сайн хүрэх зорилгоор зорилтот газруудад хоол тэжээл, үндсэн хэрэгцээний дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудтай хамтран ажиллана.

  Төслийн зорилго: Эмзэг бүлгийн хүүхдүүд, асран хамгаалагчид нь COVID-19-ийн сөрөг нөлөөллөөс хамгаалж, хоол тэжээл, эрүүл мэндийн дэмжлэг үзүүлдэг.

  Зорилт. Зорилтот хүүхдүүд, ялангуяа хамгийн эмзэг бүлгийнхнийг хамгаалж, хүний хоол тэжээл, хоол хүнс, эрүүл мэндийн анхан шатны хэрэгцээг хангана.

  Үр дүн 1. Эмзэг бүлгийн өрх, хүүхдүүдийн хоол тэжээл, эрүүл мэндийн үндсэн, яаралтай хэрэгцээг хангах боломжийг нэмэгдүүлнэ.

  Үйл ажиллагаа 1.1 Орон нутгийн хороодын хэсгийн төлөөлөгчид болон хөгжлийн чиглүүлэгчидтэй зөвлөлдсөний үндсэн дээр хоол тэжээл, эрүүл мэндийн дэмжлэг шаардлагатай эмзэг бүлгийн өрх, хүүхдүүдийг сонгоно.

  Үйл ажиллагаа 1.2 Нийлүүлэлтийн төлөвлөгөөний хуваарийг гаргаж, хоол тэжээлийн багц, эрүүл ахуйн багц зэрэг хоол тэжээл, эрүүл мэндийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх юм.